eDdysg

Ysgol y Preseli yn mentro i fyd Trydar!

Posted on:

Gan fod nifer o’r staff yn ymwybodol o bŵer a photensial Trydar (Twitter) fel dull cyfathrebu, penderfynodd rhai o athrawon Ysgol y Preseli greu cyfrif Trydar adrannol. Gan fod hyn yn dir newydd i ni, trefnwyd cyfarfod anffurfiol i garfan o’r staff (oedd â diddordeb!) er mwyn creu canllawiau clir o beth sydd yn dderbyniol (cliciwch yma i weld ‘Padlet‘ o gynnwys y drafodaeth). Rhaid i bob aelod o staff/adran sydd yn creu cyfrif Trydar lenwi ffurflen benodol, a chael caniatâd yr Tîm Rheoli.

Trefnwyd cyfarfod hefyd gyda chynrychiolaeth o’r Chweched Dosbarth (Tîm DÂD) fel eu bod nhw, hefyd, yn medru dweud eu dweud. Nawr mae gan staff a disgyblion yr ysgol ganllawiau clir o ran eu defnydd o Drydar!

Cliciwch ar y poster isod i ddilyn y cyfrifon Trydar adrannol, ac i glywed Mrs Sharlaine Quick-Lawrence yn siarad am ei phrofiadau hyd yn hyn.